Skip to main content

Međunarodnog standarda upravljanja kvalitetom 1, Upravljanje kvalitetom za društva koja provode reviziju, uvide u financijske izvještaje ili druge angažmane s izražavanjem uvjerenja, odnosno pružaju druge srodne usluge

ISQM 1 First-Time Implementation Guide
Translated by: Union of Accountants, Auditors and Financial Workers of Federation of Bosnia and Herzegovina
Status: 
Completed
Image
ISQM 1 First-Time Implementation Guide
Copyright © 2024 The International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved.