Skip to main content

Niewiążące wytyczne dotyczące stosowania MSUA 3000 (zmienionego) do usług atestacyjnych w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz innej rozszerzonej sprawozdawczości zewnętrznej

Non-Authoritative Guidance on Applying ISAE 3000 (Revised) to Sustainability and Other Extended External Reporting Assurance Engagements
Translated by: Polish Chamber of Statutory Auditors
Status: 
Completed
Image
Non-Auth_Guidance-Applying ISAE 3000(R) to Sustainabilbity and Other EER Assurance Engagements_pl_fin.pdf
Non-Authoritative Guidance on Applying ISAE 3000 (Revised) to Sustainability and Other Extended External Reporting Assurance Engagements
Image
Non-Authoritative Support Material Credibility and Trust EER_PL_fin.pdf
Credibility and Trust Model
Image
Non-Authoritative Support Material Illustrative Examples Aspects of EER_pl_fin.pdf
Illustrative Examples
Copyright © 2024 The International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved.