Skip to main content

Международен одиторски стандарт (МОС 600 (преработен), Конкретни съображения – одити на финансови отчети на група (включително ползване работата на одитори на компоненти)

International Standard on Auditing 600 (Revised), Special Considerations—Audits of Group Financial Statements (Including the Work of Component Auditors)
Translated by: Institute of Certified Public Accountants of Bulgaria
Status: 
Completed
Image
International Standard on Auditing 600 (Revised), Special Considerations—Audits of Group Financial Statements (Including the Work of Component Auditors)
Copyright © 2024 The International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved.