มาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2400 (ปรับปรุง), งานการสอบทานงบการเงินในอดีต (โดยผู้ประกอบวิชาชีพซึ่งไม่ใช่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ)

International Standard on Review Engagements 2400 (Revised), Engagements to Review Historical Financial Statements

Translated by: Federation of Accounting Professions
Status: Completed

IAASB
Dec 01, 2015 | Handbooks, Standards, and Pronouncements, Translation
Thai

from the 2014 IAASB Handbook

 
 

Copyright © 2020 The International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved.

 

Related Resources

 

Primary tabs

Thank you for your interest in our publications. These valuable works are the product of substantial time, effort and resources, which you acknowledge by accepting the following terms of use. You may not reproduce, store, transmit in any form or by any means, with the exception of non-commercial use (e.g., professional and personal reference and research work), translate, modify or create derivative works or adaptations based on such publications, or any part thereof, without the prior written permission of IFAC.

Our reproduction and translation policies, as well as our online permission request and inquiry system, are accessible on the Permissions Information web page.

For additional information, please read our website Terms of Use. ALL RIGHTS RESERVED.