ร่างมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับข้อมูลอื่นในเอกสารที่รวมงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว

International Standard on Auditing (ISA) 720 (Revised), The Auditor’s Responsibilities Relating to Other Information

Translated by: Federation of Accounting Professions
Status: In Progress

IAASB
Handbooks, Standards, and Pronouncements, Translation
Thai

 
 

Copyright © 2019 The International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved.

 

Related Resources

 

Primary tabs

Thank you for your interest in our publications. These valuable works are the product of substantial time, effort and resources, which you acknowledge by accepting the following terms of use. You may not reproduce, store, transmit in any form or by any means, with the exception of non-commercial use (e.g., professional and personal reference and research work), translate, modify or create derivative works or adaptations based on such publications, or any part thereof, without the prior written permission of IFAC.

Our reproduction and translation policies, as well as our online permission request and inquiry system, are accessible on the Permissions Information web page.

For additional information, please read our website Terms of Use. ALL RIGHTS RESERVED.